OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Rekreační středisko Budoucnost, spol. s r. o., IČ: 48390704, se sídlem Ostrava, Martinov, Martinovská 3168/48, PSČ 723 00, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6060 jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce“), které mu budou subjektem údajů poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „ Nařízení“).

Správce prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, získané na základě uzavřené smlouvy nebo vyjádřeného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity k uskutečnění plnění vyplývajícího ze smlouvy, k marketingovým účelům a k účelům uskutečnění plnění zákonné povinnosti dle platné právní úpravy. Veškeré osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně se souhlasem subjektu údajů, jedná se zejména o jméno, příjmení / název společnosti, titul / funkce, bydliště / sídlo, datum narození / IČ, číslo OP / jiný osobní doklad, e-mail, telefon. Správce si vyhrazuje právo využívat neosobní údaje poskytnuté subjektem údajů na základě využívání online nástrojů, jako jsou webové stránky, sociální sítě, online marketing zprostředkovaný Správcem a další aplikace třetích stran, které Správce používá pro podnikání, jedná se zejména o informace týkající se hardwaru, softwaru, lokality a IP adresy.

Poskytnuté osobní údaje nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím stranám či třetím zemím, s výjimkou uvedenou dále v textu a s výjimkou poskytování a zasílání marketingových akcí, ke kterým subjekt údajů udělil výslovný souhlas. Případní příjemci osobních údajů, mimo zaměstnance a účetní oddělení Správce, mohou být orgány veřejné moci, poskytovatelé údržby informačních systémů a poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. Správce osobních údajů si počíná tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech a zároveň, aby chránil osobní údaje subjektu údajů před neoprávněným zásahem.

Subjekt údajů dává Správci souhlas se zpracováváním osobních údajů pro účely uvedené výše po dobu platnosti smlouvy uzavřené se subjektem údajů nebo do doby, než subjekt údajů vysloví nesouhlas se zpracováváním osobních údajů. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní v případě, že osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Subjekt údajů bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté Správci sděluje dobrovolně, a to i v případě marketingových účelů poskytovaných Správcem. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Správci pro marketingové účely je platný 10 let, nejpozději však do odvolání souhlasu subjektu údajů. Z odběru obchodních sdělení se může subjekt údajů kdykoliv odhlásit, a to tímto způsobem: zasláním emailu na adresu martina@rsbudoucnost.cz nebo info@rsbudoucnost.cz s žádostí o odhlášení. Správce může v rámci uděleného souhlasu subjektu údajů nadále zpracovávat tzv. cookies. Subjekt údajů má možnost zakázat cookies nebo podobné nástroje sloužící k personalizaci reklam, aby se nadále neukládaly do koncových zařízení subjektu údajů.

Záznamy o činnostech zpracovávání osobních údajů a jednotlivé specifikace osobních údajů, k jejichž zpracovávání dochází a k jejichž zpracovávání uděluje subjekt údajů souhlas, naleznete níže.

Subjekt údajů má právo dle čl. 13 odst. 2 písm. b) Nařízení na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost jeho osobních údajů a také má právo vznést námitku proti zpracování. V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů Správcem, může podat stížnost přímo jemu nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
NÁKLADÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Společnost Rekreační středisko Budoucnost, spol. s r. o., IČ: 48390704, se sídlem Ostrava, Martinov, Martinovská 3168/48, PSČ 723 00, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6060 jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce“), které mu budou subjektem údajů poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto důvěrné osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „ Nařízení“).

1. Proč zpracováváme, co zpracováváme a jak to probíhá

Pro účely poskytování ubytovacích, stravovacích a relaxačních služeb potřebujeme s Vámi komunikovat a znát níže zmíněné údaje pro úspěšnou realizaci služby. Tyto údaje získáme při Vaší rezervaci (osobně, telefonicky, mailem nebo jiným způsobem). Vámi poskytnuté údaje budou použity k uskutečnění plnění vyplývajícího ze smlouvy, na základě uděleného souhlasu, k marketingovým účelům a k účelům uskutečnění plnění zákonné povinnosti dle platné právní úpravy. Jedná se zejména o tyto údaje: jméno, příjmení / název společnosti, titul / funkce, bydliště / sídlo, datum narození / IČ, číslo OP / jiný osobní doklad, e-mail, telefon a dále informace týkající se hardwaru, softwaru, lokality a IP adresy. Zároveň evidujeme Vaše rezervace u nás, které nejčastěji evidujeme v elektronické podobě, a to v našem hotelovém systému s názvem Agnis, případně dále využíváme účetní systém s názvem Premier a jídelní systém GIFF.

2. Jak dlouho / do kdy zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen po dobu nezbytně nutnou, tzn. po dobu platnosti uzavřené smlouvy nebo do doby, než vyslovíte nesouhlas se zpracováváním osobních údajů. Řídíme se platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě) a Nařízením. Máte právo kdykoliv Váš souhlas se zpracováváním údajů odvolat. Zároveň v souvislosti s Nařízením máte právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost a právo vznést námitku.

3. Kde probíhá zpracovávání

Evidence osobních údajů probíhá v listinné nebo elektronické podobě. Vaše osobní údaje jsou proto zabezpečeny v uzamykatelných skříních / kancelářích / budovách a jsou chráněny před přístupem cizích osob nebo jsou bezpečně uloženy na našich zařízeních výpočetní techniky, které jsou vždy opatřené unikátním přístupovým heslem a je tak eliminováno riziko zneužití třetí stranou.